Komplett salgsoppgave

Framveien (adresse ikke endelig fastsatt)

SVARTSKOG - Stor og flat eneboligtomt på 1853 kvm med topp beliggenhet i blindvei - vestvendt med flott utsikt

 • Totalpris 5 652 514
 • Prisantydning 5 500 000
 • Omkostninger 152 514
 • Tomteareal 1 853m2
 • Boligtype Boligtomt
 • Eierform Selveier

Om boligen

Tomten har en svært attraktiv og rolig beliggenhet i Framveien på Svartskog ved Bunnefjorden, ca. 8 km vest for Kolbotn i Nordre Follo kommune.

Det er barnehage og idrettsplass i nærområdet. Skoler og handelssentrum i Kolbotn sentrum. Tomten har umiddelbar nærhet til fantastiske turområder og idylliske badeplasser langs Bunnefjorden.

Tomten er på hele 1853 kvm og er relativt flat, bestående primært av naturtomt.

Kontakt eiendomsmegler ved ønske om tomtevisning!

 • Offentlige forhold

  Vei, vann og avløp
  Adkomst over gnr. 235, bnr. 192 regulert til felles vei. Denne munner ut i kommunal vei Framveien.

  På situasjonsplanen i forbindelse med fradeling og registrering av grunn, er det vist at denne eiendommen skal benytte eksisterende stikkledninger for vann og avløp, frem til offentlig ledningsnett i Roald Amundsens vei. Tinglyst dokument sikrer retten til å legge, og ha liggende, stikkledninger frem til offentlig ledningsnett i Roald Amundsens vei over de aktuelle grunneiendommene.
  Reguleringsplan
  Hele eiendommens areal er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Eiendommen består av felt B13 og adkomstvei for boliger på felt B7. Området ligger i hensynssone for bevaring kulturmiljø og friluftsliv. Kommunen opplyser om at det ikke foreligger reguleringsplaner under arbeid i nærheten.

  Fra reguleringsplanen § 6 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse.
  § 6.1 Arealbruk
  Det tillates enebolig eller enebolig med sekundærleilighet, samt tilhørende parkeringsanlegg, uthus og konstruksjoner.
  Samme tomt skal kun bebygges med ett frittliggende småhus.
  Det skal ikke oppføres mer enn 25 sekundærleiligheter innenfor planområdet. Sekundærleiligheter skal ikke oppføres på boligeiendommer som omfattes av bestemmelsesområde [2 (jf. § 25.2) og/eller hensynssone H570_1 (jf. § 26.5) og H570_2 (jf. § 26.6).

  § 6.3 Grad av utnytting
  Grad av utnytting fastsettes til maks. 25 % BYA pr. tomt dersom boligbygningen har maks. mønehøyde på 6,5 meter og maks. gesimshøyde på 4,5 meter.
  Grad av utnytting fastsettes til maks. 17 % BYA pr. tomt dersom boligbygningen har maks. mønehøyde på 8,5 meter og maks. gesimshøyde på 6,5 meter.
  For tomter der boligbygningens maks. mønehøyde og maks. gesimshøyde ligger mellom de ovenfor angitte høydene, beregnes grad av utnytting lineært. Grad av utnytting utgjør da gjennomsnittet av grad av utnytting ut fra mønehøyde og grad av utnytting ut fra gesimshøyde (jf. figur 1). Figuren kan ses i vedlagte reguleringsplan.
  Sekundærleiligheten skal være vesentlig mindre enn hovedleiligheten, og skal ha en størrelse på minst 25 m2 BRA og maks. 70 m2 BRA. I sekundærleilighetene skal alle hovedfunksjoner være samlet på bygningens inngangsplan.
  Parkeringsanlegg og utebod skal oppføres med totalt maks. 46 m2 BYA i tilfelle enebolig, og totalt maks. 75 m2 BYA i tilfelle enebolig med sekundærleilighet. For tomter som er større enn 2.000 m2 kan større uteboder tillates.
  Konstruksjoner som ikke medregnes i bruksareal (BRA) etter Byggteknisk forskrift begrenses til totalt 15 m2 BYA pr. boenhet.

  Planopplysninger, reguleringsplankart, kommuneplankart samt gjeldende reguleringsbestemmelser følger som vedlegg til salgsoppgaven.
  Tinglyste rettigheter og servitutter
  I forbindelse med fradelingen av registrering av grunn i 2023 tinglyst en rekke servitutter som omhandler blant annet bestemmelser om jordkabel/jordkabelanlegg, vann/kloakk og veg.

  Videre skal det tinglyses en veirett til gnr. 235, bnr. 15 (tomten markert som LNF2 i reguleringsplankartet som følger vedlagt salgsoppgaven) over denne eiendommen. Eiendommen får samme plikter og rettigheter som andre øvrige brukere.
 • Økonomiske forhold

  Prisantydning
  5 500 000,-
  Formuesverdi
  Det er ikke fastsatt formuesverdi for eiendommen på nåværende tidspunkt.
  Formuesverdien for ubebygde tomter skal verken overstige 80 % av eiendommens kostpris eller 80 % av markedsverdien. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.
  Oppgjør
  Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.

  Det forutsettes at kjøper innbetaler fullt oppgjør til meglers klientkonto senest dagen før avtalt overtagelse. På samme tidspunkt skal kjøpers pantedokument være meglers oppgjørsavdeling i hende. Det skal ikke betales forskudd på kjøpesum. Innbetalinger skal skje fra kjøpers egen konto eller egen konto i norsk finansinstitusjon.
 • Annet

  Andre opplysninger
  Ved overdragelse av ubebygd tomt kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet. Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper signerer denne og at erklæringen godkjennes av kommunen før overdragelsen. Eiendomsmegler står for det praktiske.
  Budgivning
  Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.
  Som budgiver hos oss kan du kreve at alle bud blir dokumentert og fremlagt. Det betyr at du som budgiver må akseptere at deler av ditt bud kan bli fremlagt for øvrige budgivere. Det henvises til forbrukerinformasjon om budgivning. Vi anbefaler at alle bud leveres via budknappen på annonsen på FINN.no. Dette er en enkel og sikker løsning hvor du identifiserer deg med Bank-ID. Vi kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Det presiseres at alle bud må ha minst 30 min akseptfrist fra innlevering. Hemmelige bud eller bud med hemmelige forbehold vil ikke bli behandlet og dette er i tråd med avtale mellom selger og meglerforetaket. Ta kontakt med megler dersom du har spørsmål eller dersom du ikke har anledning til å legge inn bud elektronisk. Da løser vi dette manuelt.
  Overtagelse
  Angi ønsket overtagelse i ditt bud.
  Lovanvendelse
  Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

  Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.
  Lov om hvitvasking
  I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål. Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon. Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.
  Nord Eiendomsmegling AS fraskriver oss ansvar for eventuelle økonomiske krav som følge av ovennevnte forhold.
Se komplett salgsoppgave

Visning

Visning etter avtale med megler
Ola Presterud
Ola Presterud
Eiendomsmegler MNEF
ola.presterud@nord-em.no 92 25 92 10
Bent André Norderhaug
Bent André Norderhaug
Eiendomsmegler MNEF
bent.norderhaug@nord-em.no 91 51 48 22

Boliger til salg